Aktualności

Boże Narodzenie 2016

swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako Odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu,
abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu.

 

(z 7. prefacji na niedziele zwykłe)

 

 

Boże Narodzenie jest szczególnym objawieniem miłosierdzia Boga Ojca

dla każdego człowieka.

 

Życzę, abyśmy nieustannie doświadczając mocy Bożego miłosierdzia

sami stawali się jego narzędziami i głosili łaskę i prawdę,

których pełnię przyniósł nam umiłowany Boży Syn, Jezus Chrystus.

 

Życzę, abyśmy wszystkie wydarzenia, które przyniesie Nowy Rok 2017

przeżywali razem z Bożą Matką, Królową Polski, Niewiastą Zwycięską.

 

 

 

Jolanta Szpilarewicz

   Przewodnicząca KKIŚ

FORUM MŁODYCH W RZESZOWIE

wokół encykliki "Laudato si' papieża Franciszka Czy i jak "czynimy sobie Ziemię kochaną"?

W dniach 16 - 18.09.2016 w Domu Diecezjalnym "Tabor", w Rzeszowie odbyło się "Forum Młodych" instytutów świeckich istniejących w Polsce. Spotkanie to ma już swoją wieloletnią tradycję, a tym razem zorganizowane zostało przez instytut świecki Chrystusa Króla, pod patronatem honorowym biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby.

W Forum brały udział przedstawicielki dziewięciu instytutów świeckich. Temat przewodni spotkania brzmiał: "Encyklika Laudato si' papieża Franciszka inspiracją dla osób świeckich żyjących radami ewangelicznymi, w tym radą ubóstwa". Z zaangażowaniem i troską nad encykliką pochylał się o. Stanisław Jaromi OFMConv, który przedstawiał ją jako list Papieża do świata, do ludzi dobrej woli, jako nowy hymn stworzenia pisany w duchu myśli św. Franciszka. O. Jaromi prezentował, czym jest według ,,Laudato si" ekologia integralna oparta na właściwej antropologii i na zasadzie dobra wspólnego. Ekologia, która uwzględnia style życia nie ulegające nadmiernemu konsumpcjonizmowi, ale promujące zdrową pokorę i radosną wstrzemięźliwość. Zostałyśmy zaproszone do dyskusji, dzielenia się na temat naszej odpowiedzialności za stworzenie, do refleksji, czy "czynimy sobie Ziemię kochaną".

Nasze doświadczenia jako osób świeckich praktykujących radę ubóstwa wskazywały na to, iż nie jesteśmy obojętne na nadmierne marnotrawstwo zasobów świata i opowiadamy się za skromnym stylem życia, ale przede wszystkim dostrzegamy Stwórcę w Jego dziełach, a zwłaszcza w najmniejszych i zagrożonych. Potrzebujemy jednak ciągłego nawrócenia i odnowy naszej wrażliwości na postępującą degradację świata ludzkiego i przyrodniczego.
W modlitwie chcemy dziękować Bogu za dar każdego życia, za piękno otaczającego nas świata oraz prosić o odnowienie nas i Ziemi.

Forum Młodych stało się też okazją do radosnego spotkania w bogactwie osobowości i charyzmatów członkiń instytutów świeckich. Szczególnym gościem naszego spotkania była Przewodnicząca Rady Wykonawczej Światowej Konferencji Instytutów Świeckich (wł. CMIS) i zarazem Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich (KKIŚ), pani Jolanta Szpilarewicz. Podzieliła się z nami refleksjami dotyczącymi zgromadzenia generalnego CMIS w Rzymie, które miało miejsce pod koniec sierpnia br. Przedstawiła również kierunki prac nowowybranej, dziewięcioosobowej Rady Wykonawczej Światowej Konferencji mające służyć pogłębieniu tożsamości świeckich konsekrowanych i ich misji w świecie. Ucieszyłyśmy się wspólnym byciem i otoczyłyśmy panią Jolę również modlitwą, prosząc aby Pan Bóg błogosławił jej w wypełnianiu powierzonych zadań.

Polka przewodniczącą Światowej Rady Wykonawczej Instytutów Świeckich

Zakończyły się obrady Światowej Konferencji Instytutów Świeckich, trwające w Rzymie w dniach 21-25 sierpnia 2016 r. Zebrania plenarne i praca w grupach językowych ukierunkowana była na temat formacji członków instytutów. Głos zabierały świeckie osoby konsekrowane pochodzące z różnych krajów i kontynentów,  a także kapłani, będący członkami instytutów kleryckich.

Zgromadzenie Ogólne, w trakcie spotkania w Rzymie, wybrało na czteroletnią kadencję nową Radę Wykonawczą. W jej skład weszli przedstawiciele: Francji, Kanady, Włoch, Indii, Brazylii, Hiszpanii. Wybrano także nową Przewodniczącą.  Została nią Jolanta Szpilarewicz, która stoi na czele Polskiej Konferencji Instytutów Świeckich. To wielkie wyróżnienie dla Polski, ale też ogromne zobowiązanie.
Jolanta Szpilarewicz
Nowa Przewodnicząca, zaraz po wyborze, udzieliła wywiadu Radiu Watykańskiemu, podsumowując obrady oraz mówiąc o zadaniach na przyszłość:
"Zadania dotyczą zarówno pogłębienia tożsamości świeckich konsekrowanych w świecie, jak też kierunków formacyjnych, które powinniśmy podjąć w najbliższym czasie. Te kierunki są zależne od tego jakie zmiany zachodzą w otaczającym nas świecie, w którym jesteśmy zanurzeni. Wiele takich wniosków zostało wyszczególnionych. Rada Wykonawcza, wybrana na cztery lata, ma na ich podstawie wytyczyć kierunki pogłębiającą naszą formację. W ramach Konferencji Światowej istnieją również konferencje kontynentalne i konferencje krajowe. Zadaniem Rady Wykonawczej jest także pozostawanie w ścisłej więzi z tymi konferencjami, inspirowanie ich działań, a także służenie pomocą w tym, co jest im potrzebne. Posiadamy unowocześnioną stronę internetową, która stwarza duże możliwości dzielenia się owocami naszych przedsięwzięć, zamieszczania tam różnych materiałów pomocnych do formacji, do spotkań. Zadaniem Rady Światowej jest stworzenie takiej płaszczyzny wymiany, spotkania, aby być inspirującymi dla instytutów świeckich w świecie, ale szanując ich autonomię i charyzmat każdego z nich. Chodzi o to, by podawane przez nas kierunki i inspiracje służyły pogłębieniu życia w szczególnym charyzmacie każdego instytutu."

Radio Watykańskie - Polka przewodniczącą Rady Wykonawczej Instytutów Świeckich