Aktualności

Otoczmy troską życie

Autor: Ks. Bp Józef Szamocki   
17.11.2008.

Program duszpasterski na rok 2008/2009 ?Otoczmy troską życie?

Podstawowe założenia:

Jest to hasło na wskroś ewangeliczne, zakorzenione w tajemnicy Chrystusa, jedynego Pana życia człowieka, związane z objawieniem.

?Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne? (J 3,16). ?Kto wierzy w Syna ma życie wieczne? (J 3,36). ?i Ja daję im życie wieczne? (J 7,28). ?Ja jestem Drogą i Prawdą i Życiem? (J 14,6).

Troska o życie jest więc troską o Jezusa i jest sprawą zbawienia. Życiem w wieczności razem z Ojcem.

 

Punkty ciężkości refleksji pastoralnej:

 

Zagrożenia.

 1. Zagrożone jest samo życie.

To biologiczne i to nie jest tylko problem kolejnej dżumy 20 wieku, jakim jaką jest epidemia AIDS. Powszechnie lansowana jest i panuje już kultura śmierci, które swoje żniwo zbiera w ustawach o aborcji czy eutanazji.

 1. Zagrożony jest sens życia.

Brak sensu życia potwierdza wzrastająca liczba samobójstw. Żyje się chwilą, dla doraźnego szczęścia. Modny staje się tzw. Singel, który żyje tylko dla siebie, ukazywany jako wybór wolności. Priorytetem jest wolność życiowa, czyli niezależność od nikogo i niczego, wolność psychiczna czyli bez potrzeby konsultacji lub kompromisu, wolność zawodowa, czyli podporządkowana karierze, wolność seksualna bez żadnego związku z moralnością i bez odpowiedzialności i żadnych zobowiązań, wolność finansowa, dla realizacji tylko własnych potrzeb, wolność religijna, pojmowana jako przyjmowanie własnego świata wartości osobistych, a wszystkie te przejawy wolności są coraz odważniejszą kontestacją małżeństwa, rodziny, wartości życia drugiego, religii objawionej. Taki stan prędzej, czy później prowadzi do poczucia pustki życiowej i samotności.

 1. Zagrożone jest życie religijne.

Żyć tak jakby nie było Boga, czyli panoszy się bezbożność. Zachwiany jest etyczny kodeks życia, jakim był dotychczas dekalog i prawo naturalne, często zanegowane w nowoczesnym ustawodawstwie. Zanika wiara w życie wieczne. ?Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie? (J 11,25).

 

Barwy życia

 1. Życie przejawia się na różne sposoby, jest polifoniczne: biologiczne, psychiczne, uczuciowe, intelektualne, nadprzyrodzone. Każdy z tych przejawów jest w polu troski Kościoła.

 

 1. Życie jednostki i społeczeństwa zwłaszcza podstawy życia jaką w zamyśle Boga stanowi rodzina.

 

 1. Życie w różnych fazach rozwoju człowieka: prenatalne, niemowlęctwo, dziecko, dorosły, starzec, albo życie zależne od realizacji powołania: małżeństwo, kapłaństwo, według rad ewangelicznych.

 

 

 

Przejawy troski Kościoła.

 1. Głosić Ewangelię Życia.

Tak jak została przekazana w Kościele, czyli jego świętość, nienaruszalność, integralność z życiem wiecznym, broniąc podstawowego prawa do życia, na którym opierają się pozostałe prawa człowieka. To wezwania dla katechezy, homiletyki, ale i naszej formacji. Ukazywać prawdę o Życiu, o Ewangelium Vitae, to odpowiedzieć na nowe wyzwania czasu np. sprawa in vitro. Ukazywać także jego bogactwo, łącznie z horyzontem życia wiecznego.

 

 1. Celebrować Życie. ?Abyście wierząc mieli życie w imię Jego? (J 20,31).

To dokonuje się w sakramentach:

Chrztu ? dar życia Bożego. ? W Nim było życie? (J 1,4).

Bierzmowania ? umocnienie do życia w Duchu Świętym

Pokuty i pojednanie ? życie odzyskane

Eucharystii ? pełnia życia, jego źródło i szczyt. ?Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu (J 6,33).

Namaszczenia chorych ? uzdrowienie życia także duchowego. ?Duch daje życie; ciało na nic się nie przyda. Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i życiem? (J 6,63).

Małżeństwa ? kolebka życia i miłości

Kapłaństwa ? życie oddane Bogu i ludziom

 i sakramentaliach, np. błogosławieństwie matek, dzieci, w przeżywaniu dni świętości życia 25 marca, dnia chorych 11 luty, św. Franciszka 04 października, celebrowaniu rocznic ślubów małżeńskich itp. W rodzinie jako sanktuarium życia. ?Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne? (J 6,47).

 

 1. Służyć Życiu. Czyli być pomocą życiu czynem albo stwarzaniem klimatu dla

-          nienarodzonych

duchowa adopcja, poradnictwo rodzinne,

-          urodzonych

adopcja, domy samotnych matek, domy dziecka, świetlice,

-          naznaczonemu chorobą i ubóstwem

duszpasterstwo chorych, szpitale, hospicja, życie osób niepełnosprawnych, pomoc charytatywna, bursy, dzieła Kościoła i wolontariat

-          zranionemu nałogami i demoralizacją

AA, Ruch Czystych Serc, bractwo więzienne

-          ratując zanikające życie człowieka i przyrody

człowieka przez honorowe krwiodawstwo, przeszczepy organów, edukacja kierowców, oraz świata przyrody we właściwym pojęciu ekologii.

-          troszcząc się o powołania

to służba życiu poświęconemu Bogu i ludziom. Konieczna intensyfikacja duszpasterstwa powołań.

?Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do życia? (J 5,24).

-          przez  duchowe ojcostwo i macierzyństwo

to sprawa dawania życia, czyli zaofiarowania drugiemu przestrzeni Boga Ojca, której we współczesnym świecie człowiekowi brakuje, jak powietrza. Dokonuje się to przede wszystkim przez ofiarę i modlitwę, powiązane z słuchaniem i rozpoznawaniem potrzeb życiowych tych z którymi i dla których żyjemy. Wtedy za św. Pawłem wchodzimy w relację między Bogiem jedynym Ojcem a dzieckiem, czyli każdym napotkanym człowiekiem, która pozwala powiedzieć: ?zrodziłem was w Chrystusie? (1Kor 4,14-15). Czyli daję życie nie to biologiczne lecz nadprzyrodzone, poprzez modlitwę wstawienniczą i ofiarę związaną z radykalizmem ewangelicznym w zwyczajnych warunkach życia.

 

 

Nasze areopagi troski o życie.

 

?A przecież nie chcecie przyjść do mnie aby mieć życie? (J 5,40). Oto obraz współczesnego świata.

W naszym powołaniu chodzi o wymiar religijny, o obecność Jezusa, który jest Życiem, w osobistym świadectwie naszego życia radami ewangelicznymi przez nawiązywanie relacji z innymi wiernymi w zwyczajnych sytuacjach codziennego życia (VC 54) w świecie, przez co dokonuje się Ewangelizacja środowisk, struktur i praw (VC 78). ?Życie konsekrowane, które już przez samo swoje istnienie w Kościele służy konsekracji życia każdego wiernego ? świeckiego i duchownego? (VC 33), wydaje się być szczególnym narzędziem Boga w wezwaniu Kościoła aby otoczyć troską życie. Czyż można jeszcze lepiej, aby odkryć wartość życia, jego bogactwo, unikalność i zakorzenienie w Bogu, w Jego odwiecznym istnieniu. Tu w tym powołaniu łączą się w swoistej syntezie konsekracja i świeckość, życie Bożej łaski i życie skażone grzechem, które powraca do swego źródła. Nie ma wzajemnego wykluczenia się żadnego z przejawów życia człowieka i przyrody, jeśli tylko jest ono kształtowane zgodnie z zamysłem Bożym i mocą Jego łaski. To nasze powołanie kształtować rzeczywistości doczesne, ?na podobieństwo zaczynu przepajając wszystko duchem ewangelicznym dla umocnienia i wzrostu Ciała Chrystusa, Jego Królestwa, a jest ono prawdziwym życiem, które się zmienia, ale nie kończy. Ono się przejawia już tutaj na ziemi na pierwszej linii frontu naszej obecności w:

 • Ekonomii i polityce
 • Edukacji, nauce i kulturze (VC 97)
 • Mediach i to we wszystkich środkach przekazu społecznego, które są dziś Urzędem Nauczycielskim ludzkości (VC 99).

Na tych areopagach trwa walka o przebudowanie świadomości ludzi współczesnego świata. Nowa rewolucja dokonywana drogą instytucji. Głównym celem jest przebudowa rodziny. Nie może być sanktuarium świętości życia, bez odniesienia do Jezusa i dekalogu jako fundamentu praw naturalnych. Liberalizm moralny, etyczny, w nauce i kulturze masowej, wzorce homoseksualizmu i tzw. Singli ludzi wolnych od wszystkiego ale zniewolonych we wszystkim od instytucji, to tylko przejawy zagrożonego życia, które wkrada się w naszą codzienność pod płaszczem tolerancji i nowoczesności. Życie konsekrowane w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie Bogu, które z natury swej jest nośnikiem wartości ewangelicznych, jest w stanie przeciwstawić się owym przejawom kultury śmierci: hedonizmowi, materializmowi, indywidualizmowi. One nie służą sprawie życia. Tylko świadectwo i dialog, obecność znaku pierwszeństwa Boga i Jego Królestwa, właściwie przeżywane zachowuje moc profetyczną, może wstrząsnąć świadomością ludzi, ?staje się wewnątrz danej kultury ewangeliczny zaczynem, zdolnym ją oczyścić i przemienić? (VC 80). Tylko Jezus daje życie światu. Troska o życie jest więc dla świeckich konsekrowanych troską o wierność charyzmatowi żyć świętością życia, przez zakorzenienie w Chrystusie w codzienności wezwań, które płyną z areopagów świata kultury śmierci. On jak sam powiedział ?Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni? (J 10,10b). Przychodzi jako życie w nas! Troszczy się o życie w nas! Czy wierzysz i dostrzegasz wielkość swego powołania?

 

Zakochajcie się w Jezusie i żyjcie Jego życiem, aby nasz świat mógł żyć w świetle Ewangelii.

Prawa człowieka

Autor: Olga B.   
 

W dniu 10 grudnia 2008 r ONZ będzie obchodzić 60-tą rocznicę Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przy tej okazji radykalne grupy pro-aborcyjne mają zamiar zgłosić Zgromadzeniu Generalnemu ONZ petycję w sprawie powszechnego prawa do aborcji.

Największe, najbogatsze i najbardziej wpływowe grupy pro-aborcyjne planują atak na nienarodzone dzieci już przed
Zgromadzeniem Generalnym. Kampanie są prowadzone przez Federację Międzynarodowego
Planowania Rodzicielstwa oraz "Maire Stopes International", dwie grupy odpowiedzialne za więcej aborcji niż wszystkie inne w świecie. Obydwie są ulubieńcami sił obecnymi w ONZ, a ich wysiłki aby promować międzynarodowe prawo do aborcji są mile widziane przez wiele państw członkowskich ONZ, a chyba jeszcze bardziej przez urzędników ONZ i wpływowe fundacje w
USA, które dają miliony na promocję aborcji poprzez ONZ i na całym świecie. Musimy ich zatrzymać w grudniu. Piszę aby prosić o podpis pod petycją nawołującą państwa członkowskie ONZ do takiej interpretacji Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka aby chronić nienarodzone dziecko przed aborcją.

Czy wiesz, że Powszechna Deklaracja nawołuje do prawa do życia ?
Czy wiesz, że Komisje ONZ obecnie interpretują ją jako prawo do aborcji ?
My możemy to zatrzymać.
Proszę otworzyć stronę
http://www.c-fam.org/publications/id.95/default.asp  w celu podpisania petycji, którą zaprezentujemy w ONZ 10 grudnia, podczas obchodów 60 rocznicy ustanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Przynajmniej musimy wiedzieć co zwolennicy aborcji zaprezentują ONZ w tym dniu.
Przedstawią zapewne tysiące nazwisk. MUSIMY IM DORÓWNAĆ.

Po podpisaniu petycji prześlij ten artykuł do znajomych i przyjaciół.
Naszym celem jest zebranie  i przedstawienie na Zgromadzeniu Ogólnym  50.000 podpisów. Potrzebujemy twojej pomocy teraz aby zablokować możliwości zwiększania wpływów pro-aborcjonistów na forum ONZ.
Będziemy prowadzić te kampanię przez następne 6 tygodni. Jest sporo czasu aby rozesłać te petycję do wszystkich znajomych na całym świecie. To jest prawo międzynarodowe. Wyobraź sobie ich miny gdy przedstawimy 50.000 nazwisk. Bądź uczestnikiem
tej akcji. Pomóż nam teraz.
Z poważaniem
Austin Ruse
Prezydent
C-FAM
(jedyna grupa pro-life działająca w ONZ w zakresie polityki społecznej) Instytut Rodziny Katolickiej i Praw Człowieka
 

 

Petycja

Autor: Olga B.   
16.11.2008.

W numerze specjalnym magazynu "Focus extra" zamieszczono kontrowersyjny przedruk. Przedstawia on Jezusa na krzyżu, którego możemy przebrać m.in. za diabła lub Elvisa. Nie mogliśmy pozostać wobec tej sprawy obojętni. W kraju, w którym tak wiele osób deklaruje swoją wiarę w Chrystusa, nie możemy wyrazić zgody na publiczne znieważanie Jego osoby. W związku z tym, publikujemy petycję w obronie uczuć religijnych i rozpoczynamy akcję obrony wizerunku Jezusa w mediach.
Bardzo ważny jest Twój głos. Stworzenie tej petycji, podpisy, kosztowały mnie dużo wysiłku i czasu, chcemy aby to akcja została przeprowadzona dobrze i aby przyniosła efekt. Janek Pospieszalski zrobi o tym następny program WARTO ROZMAWIAĆ!

http://www.petycje.pl/petycja/3549/petycja_przeciwko_obrazie_uczuc_religijnych.html

Każdy głos się liczy!
Później ta petycja zostanie przekazana Radzie Etyki Mediów!

Przekazcie tego maila jak najwiekszej liczbie osób!!!

pozdrawiam!