Dokumenty Kościoła

Posługa władzy i posłuszeństwo

Posługa władzy i posłuszeństwo - instrukcja (za www.vatican.va)


KONGREGACJA DS. INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO

Faciem tuam, Domine, requiram

Instrukcja

 

WPROWADZENIE

"Okaż Twe pogodne oblicze, abyśmy doznali zbawienia" (Ps 80,4)

Życie konsekrowane świadectwem poszukiwania Boga

1. "Faciem tuam, Domine, requiram": Szukam, o Panie, Twojego oblicza (Ps 27,8). Człowiek, będący pielgrzymem w poszukiwaniu sensu życia, zanurzony w wielkiej tajemnicy
otaczającego go świata, w istocie szuka, choć często nieświadomie, oblicza Pana. " Daj mi poznać drogi Twoje, Panie, i naucz mnie Twoich ścieżek! " (Ps 25,4): nikt nie zdoła
kiedykolwiek wymazać z serca osoby ludzkiej tęsknoty za Tym, o którym mówi Biblia: " On jest wszystkim " (Syr 43,27) i dróg dojścia do Niego.
Życie konsekrowane, powołane do tego, by w Kościele i w świecie czynić widzialnymi charakterystyczne przymioty Jezusa - dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo,1 - rozkwita na
gruncie poszukiwania oblicza Pana i drogi prowadzącej do Niego (por. J 14,4-6). To poszukiwanie prowadzi do doświadczenia pokoju ducha - " Bo wola Pana to nasza pogoda "
2 i stanowi przedmiot codziennego wysiłku, gdyż Bóg jest Bogiem i nie zawsze Jego drogi i Jego myśli są naszymi drogami i naszymi myślami (por. Iz 55,8). Osoba konsekrowana daje
więc radosne, a zarazem naznaczone trudem świadectwo o nieustannym poszukiwaniu woli Bożej i dlatego korzysta ze wszystkich możliwych środków, które jej pomagają poznać wolę
Bożą i będą podporą w jej wypełnianiu.

W tym odnajduje swój sens także wspólnota zakonna, komunia osób konsekrowanych, które zobowiązują się do wspólnego szukania i pełnienia woli Bożej: wspólnota braci czy sióstr z
różnorodnością zadań, ale z tym samym celem i taką samążarliwością. Dlatego choć wszyscy we wspólnocie są powołani do szukania tego, co podoba się Bogu i do posłuszeństwa Jemu -
niektórzy są powołani do wypełniania, na ogół czasowo, specjalnego zadania bycia znakiem jedności i przewodnikiem w poszukiwaniu wspólnotowym oraz w osobistym i wspólnotowym
wypełnianiu woli Bożej. I to jest właśnie posługa władzy.