Historia instytutów świeckich

Instytuty Świeckie


Wśród nowych form życia konsekrowanego Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Vita consecrata wymienia także instytuty świeckie. Mimo iż formalnie biorąc jest to nowa forma życia konsekrowanego w Kościele, licząca zaledwie pół wieku, to jednak na tyle już dojrzała, że Adhortacja poświęca jej osobny punkt dziesiąty i ponadto o instytutach świeckich wzmiankuje w innych miejscach siedem razy, głównie w kontekście apostolstwa (por. VC 2, 11, 32, 42, 54, 78, 99).

Stosunkowo krótka historia instytutów świeckich naznaczona jest intensywnym poszukiwaniem własnej tożsamości, czego wyrazem są liczne wypowiedzi Kościoła[2].