Życie konsekrowanie w świecie

Do Instytutów Świeckich w Polsce!

Zamieszczamy tekst Przesłania śp. Marysi Okońskiej do Instytutów Świeckich w Polsce.

W miarę jak mijają lata, zmieniają się czasy i poglądy, coraz mocniej narasta we mnie przekonanie, że posłannictwem Polski jest zachowanie w świecie wiary w istnienie Boga i potrzeby życia w zjednoczeniu z Nim.

Posłannictwo Polski nie jest polityczne, ekonomiczne czy jakiekolwiek inne. Jest ono religijne, nadprzyrodzone.

Ludzkość coraz bardziej się laicyzuje, ogranicza się do celów ziemskich, doczesnych, zapominając, że człowiek jest stworzony przez Boga i dla Boga, że naszym celem jest Bóg i życie wieczne, a nie doczesne. Idziemy przez Ziemię, ale nie pozostaniemy na niej. Jesteśmy stworzeni przez Boga dla Jego chwały. Naszym zadaniem jest dawać świadectwo tej prawdzie, że jest Bóg i że On jest celem naszego istnienia.

Czytaj więcej: Do Instytutów Świeckich w Polsce!

Instytuty świeckie - czym są i jaką działalność apostolską prowadzą

Zapraszamy do posłuchania, czym są Instytuty świeckie, jaka jest ich misja i zadania.

 

Wywiad udzielony przez Przewodniczącą KKIŚ Teresę Stawarz na temat instytutów świeckich
podczas konferencji prasowej w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie 24.01.2013 r.

 

Instytuty świeckie mają wpisane w swoją tożsamość konsekrację, świeckość i apostolstwo. Te trzy elementy przenikają się wzajemnie. Więź z Bogiem członkinie umacniają przez uczestnictwo w codziennej Eucharystii, udział w Liturgii Godzin i modlitwie wewnętrznej. Ta synteza - jak mówi bł. Jan Paweł II - "Pomiędzy najwyższą możliwością przylgnięcia do Boga i Jego woli, a najwyższą możliwością uczestniczenia w nadziejach, udrękach i cierpieniach świata, by kierować go ku planowi całkowitego zbawienia" jest szczególnym powołaniem instytutów świeckich. Konsekracja jest dziełem Boga, Jego darem. Członkowie instytutów świeckich, ślubując rady ewangeliczne czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, całkowicie poświęcają się Panu Bogu i naśladują Chrystusa w ofiarnej miłości Boga i ludzi w świecie.

Czytaj więcej: Instytuty świeckie - czym są i jaką działalność apostolską prowadzą

Instytuty Świeckie - "laboratorium Kościoła"


 Rozmowę z ks. dr Markiem Chmielewskim, sekretarzem Sekcji Duchowości Teologów Polskich, przeprowadziła Małgorzata Kołodziejczyk.


 M. K. " Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji Vita consecrata wśród nowych form życia konsekrowanego w Kościele wymienia także instytuty świeckie. Czym one są"

M. Ch. " Papież wyjaśnia we wspomnianym dokumencie, że instytuty świeckie to zatwierdzone przez Kościół wspólnoty ludzi świeckich, którzy przez złożenie ślubów czystości, ubóstwa i posłuszeństwa stają się osobami konsekrowanymi, podobnie jak zakonnicy. Ci właśnie świeccy tym różnią się od zakonników, że " jak wyjaśnia Jan Paweł II " "zamierzają przepajać społeczeństwo nowymi energiami Królestwa Chrystusowego, dążyć do przemiany świata od wewnątrz mocą Błogosławieństw" (VC 10).

W stosunku do wielowiekowej historii zakonów świeccy konsekrowani są rzeczywiście nową formą życia konsekrowanego, liczącą zaledwie 50 lat, bowiem 2 II 1947 roku papież Pius XII wydał konstytucję Provida Mater Ecclesia oraz inne dokumenty ustanawiające instytuty świeckie.

Czytaj więcej: Instytuty Świeckie - "laboratorium Kościoła"

ABC Instytutów

KIM JESTEŚMY?

  • zamieszkujemy miasta, miasteczka i wsie;
  • pochodzimy z różnych środowisk i różnych zawodów;
  • nie zrywamy więzów z naszym środowiskiem;
  • żyjemy w celibacie;
  • nie prowadzimy życia wspólnotowego, chociaż tworzymy autentyczną wspólnotę;
  • spotykamy się systematycznie, aby razem:

- modlić się;

-odczytywać nasze życie w świetle Ewangelii i charyzmatu danego Instytutu;

- zacieśniać więzy braterskie.

Czytaj więcej: ABC Instytutów

Instytuty Świeckie - nowe powołanie w Kościele?

Dla każdego, kto na serio szuka swego miejsca we wspólnocie Kościoła Chrystusowego, pierwszy, nawet okazyjny kontakt z instytutami świeckimi nasuwa pytanie: czy to jest jakaś nowa forma realizacji powszechnego powołania do świętości w Kościele"

Nie można udzielić adekwatnej odpowiedzi bez uprzedniego wyjaśnienia, czym są instytuty świeckie. Są to zatem wspólnoty ludzi świeckich katolików, mężczyzn i kobiet, którzy całkowicie oddają się Chrystusowi przez konsekrację i pełnią apostolstwo w swoich środowiskach. Charakteryzują ich trzy zasadnicze cechy: świeckość, apostolstwo i konsekracja.

Członkowie instytutów świeckich niczym nie wyróżniają się w swoich środowiskach. Żyją samotnie mieszkając w swoich mieszkaniach lub domach, czasem z rodzicami lub rodzeństwem. Nie prowadzą zatem życia wspólnotowego w takim sensie, jak osoby zakonne mieszkające w klasztorach. Nie noszą specjalnego stroju jak one (habitu). Instytuty świeckie stanowią jednak wspólnoty w pełnym tego słowa znaczeniu, bowiem jednoczy ich wspólne powołanie, jako odpowiedź na charyzmat tej wspólnoty. Wyrazem tego są zwykle miesięczne spotkania poświęcone formacji duchowej. Codziennie też modlą się za siebie nawzajem i wspierają się w różnych sytuacjach życiowych.

Pracują jak wszyscy inni w różnych dziedzinach gospodarki, nauki i kultury, a nawet życia społeczno-politycznego. Uczestniczą w trudnościach i problemach ludzi świeckich. Każdy z członków instytutu indywidualnie ponosi odpowiedzialność za swoją pracę. Instytut bowiem ma charakter wspólnoty życia duchowego, a nie czegoś w rodzaju tajnej organizacji kościelnej do infiltracji określonych środowisk i rzekomej klerykalizacji życia publicznego. To "ukrycie" " nie wyróżnianie się w swoim środowisku, ma na celu oddziaływanie apostolskie przede wszystkim przykładem głębokiego życia moralno-duchowego, kompetencją i solidnością pracy, umiejętnością nawiązywania właściwych relacji z otoczeniem itp. Świeccy konsekrowani mają niejako zanosić Chrystusa w życie codzienne.

Czytaj więcej: Instytuty Świeckie - nowe powołanie w Kościele?